2005 Sri Ayuttaya 10 | Townhouse Renovation, Bangkok

This old townhouse is nearly located in the city centre of Bangkok. It was left in the bad condition of finishing material, while the structure still in the good condition. The most challenge of this project is the limited budget, while the owner need to re-configurated planning and totally refurbish all material.

Ayuttaya rd_townhouse 053

ปรับเปลี่ยนรูปหน้าต่างด้านหน้าให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเปิดรับแสงสว่างและมุมมองได้มากขึ้น  และให้อาคารเกิดความร่วมสมัยมากขึ้น

Ayuttaya rd_townhouse 002

แนวรั้ว และประตู ใช้เส้นสายของระแนงและลวดลายเหล็กฉีก ช่วยกันสายตาให้ภายในบ้านเกิดความเป็นส่วนตัวมากขึ้น แต่ไม่ถึงกับปิดทึบ ยังสามารถมองเห็นผู้คนจากภายนอกและระบายอากาศได้ เจ้าของบ้านสามารถใช้บริเวณหน้าบ้านนี้ เป็นที่นั่งพักผ่อนรับแขกภายนอกได้

Ayuttaya rd_townhouse 003

Ayuttaya rd_townhouse 005

Ayuttaya rd_townhouse 008

มุมนั่งเล่นหน้าบ้าน  ตีฝ้าเป็นกระจกฝ้า ติดโคมไฟ มีแนวต้นไม้ และระแนงบังสายตาจากภายนอก

Ayuttaya rd_townhouse 012

เคาน์เตอร์ครัว ที่ต่อเนื่องกับส่วนนั่งเล่น

Ayuttaya rd_townhouse 013

ส่วนหลังบ้าน ที่ว่างต่อเนื่องระหว่างพื้นชั้นล่างและพื้นชั้นสอง และสามารถมองไปยังระเบียงชั้นสามได้

Ayuttaya rd_townhouse 016

Ayuttaya rd_townhouse 017

ชั้นล่าง ส่วนนั่งเล่น รับแขก  ฝ้าโชว์ท้องพื้นสำเร็จ เดินสายไฟลอย ผนังขัดมัน ให้บรรยากาศแบบ loft

Ayuttaya rd_townhouse 019

เปิดช่องแสงบริเวณโถงบันไดให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ทำให้มีความโล่งโปร่งมากขึ้น ทั้งยังสามารถเห็นวิวจากสวนด้านหลังได้ดียิ่งขึ้น

Ayuttaya rd_townhouse 020

Ayuttaya rd_townhouse 021

ปรับรูปด้านหลังอาคาร เพิ่มส่วนระเบียงชั้นบน ให้สามารถออกมานั่งเล่นจากห้องนอนชั้นสามได้

Ayuttaya rd_townhouse 022

ทางออกไประเบียงนั่งเล่นของห้องนอนชั้นสาม จากเดิมที่เป็นเพียงพื้นที่ออกไปของส่วน service และถังเก็บน้ำ

Ayuttaya rd_townhouse 023

ห้องนอนชั้นสาม

Ayuttaya rd_townhouse 031

มุมมองจากระเบียงห้องนอนชั้นสาม สามารถเห็นส่วนต่อเนื่องของสวนและที่ว่างถึงชั้นล่าง

Ayuttaya rd_townhouse 032

Ayuttaya rd_townhouse 039

ภายในห้องน้ำชั้นสามหลังปรับปรุง เพิ่มขนาดช่องเปิดให้ใหญ่ตลอดแนวอ่างอาบน้ำ ผู้ใช้สามารถมองวิวได้เต็มที่ ในกรณีที่ต้องการความเป็นส่วนตัวก็สามารถปิดม่านลงได้

Ayuttaya rd_townhouse 040

Ayuttaya rd_townhouse 045

Ayuttaya rd_townhouse 046

Ayuttaya rd_townhouse 047

โถงบันไดที่ปรับเพิ่มช่องเปิดของแสง  สามารถมองเห็นวิวจากภายนอกได้ดีขึ้น บันไดไม้และพื้นขัดมัน ภาพเขียนศิลปะร่วมสมัย  ช่วยทำให้บริเวณโถงบันไดและทางเดินเกิดความน่าสนใจขึ้น

Ayuttaya rd_townhouse 050

Existing building before renovation

skylight in the storage room

หลังคาชั้นล่าง ที่ภายหลังถูกปรับเป็นระเบียง ปลูกไม้กระถาง ใช้พักผ่อนของห้องนอนชั้นสอง

2nd floor

3rd floor

จากการสรุปปัญหาของอาคารนี้ว่าควรแก้ไขในส่วนที่สำคัญคือ (1) คุณภาพของแสงสว่าง (2) การระบายอากาศในทุกส่วนอาคาร งานส่วนต่อไปคือการรื้อถอนส่วนต่างๆ ที่จะปรับปรุง และการทุบผนังบางส่วน ออกแบบให้มีส่วนเปิดโล่ง ที่แสงสว่างเข้าถึงและระบายอากาศได้ดียิ่งขึ้น  (อาจจะเป็นส่วนหน้าต่าง ช่องแสง หรือแนวผนังภายใน) นั้นทำให้เราเห็นถึงสภาพอาคารที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการออกแบบต่อไป

Re-function and rearrange solid and void in the reasons of lighting and ventilation

open more windows, for improving lighting condition and for visual connection with surroundings

Advertisements